Теорія виборів

У цій рубриці ми не станемо представляти до уваги праці класиків політичної науки. Багато з них можна знайти у вільному доступі в Інтернеті. Натомість, консультанти «UP Group» пропонують власний науковий доробок.

Усі матеріали цього розділу є авторськими статтями наших фахівців, де розкривається ряд механізмів, закономірностей, особливостей проведення виборчих і пропагандистських кампаній, інформаційних війн, реалізації політичних інтересів та їх лобіювання.

Використання технологій Big Data у політичному процесі: перспективи і обмеження

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Сучасний політичний процес вимагає швидкої реакції усіх сторін на події, тобто ефективна взаємодія політиків, посадовців з громадою відбувається виключно у режимі «live». Традиційні ЗМІ втратили монополію на формування громадської думки через швидкий розвиток альтернативних каналів комунікації. Паралельними тенденціями є постійне зростання числа інтернет-користувачів, а також стрімкий розвиток технологій аналізу і обробки даних.

Використання протестних настроїв громадян у період виборчих кампаній

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Тривалий час у виборчих бюлетенях в Україні була передбачена графа «проти всіх», що давала змогу акумулювати протестні настрої та визначати рівень недовіри до партій або кандидатів, які балотуються, загалом. Її усунули тільки перед виборами народних депутатів у 2012 році. Законодавча практика більшості демократичних держав світу не передбачає наявність даної позиції у виборчих бюлетенях. Це пов’язано з тим, що у випадку, коли громадянин не підтримує жодної партії/ кандидата, тоді він просто не прийде на вибори.

Особливості позачергових парламентських кампаній періоду незалежності України

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Стаття присвячена комплексному розгляду усіх позачергових парламентських виборчих кампаній в Україні. Досліджено політичні кризи як головну причину їхнього призначення; хід електоральних кампаній з врахуванням виборчих систем і застосуванням політичних технологій; наслідки оновлення складу парламенту та суспільних трансформацій. Виокремлено головні характеристики дострокових парламентських виборчих кампаній (1994, 2007, 2014 р.р.).

PR-ефективність державного апарату в умовах сучасних демократій

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

В XXI столітті починаються радикальні зміни в системі функціонування державних органів влади в тих країнах, які претендують на статус демократичних. Це пов’язано з посиленням вимог суспільства до державних структур та розвитком інформаційно-комунікативних технологій.

Чинники ефективності виборчих технологій в Україні

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

У статті аналізуються чинники ефективності сучасних виборчих технологій, притаманні вітчизняним виборчим кампаніям, розглядається їх вплив на електоральні процеси в Україні.

Політичні кризи в період виборчих кампаній

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Виборчі кампанії, як загальнонаціональні, так місцеві, у політичному процесі характеризуються високою концентрацією подій. Кандидати та партії, що борються за завоювання влади, використовують різноманітні методи та інструменти покращення електорального рейтингу, а строки проведення агітаційної роботи змушуть діяти їх інтесивно. Сполучення цих чинників, безумовно, є основою для виникнення політичних криз.

Технологічний ризик як складова оцінки ефективності виборчих технологій

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Виборчі технології розглядаються як науково обґрунтована послідовність дій суб’єкта виборчого процесу та його команди, спрямована на досягнення визначеної політичної мети. Важливою характеристикою виборчих технологій є їх ефективність як співвідношення отриманого результату до ресурсних витрат. Автор виходить з положення про те, що врахування факторів ризику дозволяє оптимізувати процес ведення виборчої кампанії і розглядає їх як складову оцінки ефективності виборчих технологій.

Особливості політичної комунікації в умовах українських внутрішньодержавних криз

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Дана стаття присвячена засадам комунікації під час криз, що виникають в Україні. Досліджено диференційованість комунікативних підходів до різного типу криз в аспекті їх передбачуваності. Виокремлено найбільш типові кризи, що потребують комунікативної дії від української влади. Наголошено на основних критеріях політичної комунікації для подолання кризових явищ.

Критерії оцінки ефективності виборчих технологій

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Виборча технологія – науково обґрунтована послідовність дій суб’єкта виборчого процесу та його команди, спрямована на досягнення визначеної політичної мети. Важливою характеристикою виборчих технологій є їх ефективність як співвідношення отриманого результату до ресурсних витрат. Автор виходить з положення про те, що дослідження критеріїв оцінки ефективності виборчих технологій дасть можливість вдосконалити процес  впровадження виборчих технологій та оптимізувати їх ресурсне забезпечення.

Ефективність виборчих технологій та їх ресурсне забезпечення

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Один із існуючих підходів до визначення політики базується на її органічному зв’язку із владою, на що вказував іще М. Вебер, говорячи про політику як прагнення до участі у владі або до здійснення впливу на розподіл влади між державами або між певними групами людей. В умовах боротьби за владу політичні актори використовують різноманітні методи та способи завоювання симпатій електорату, за допомогою якого вони отримують делеговані повноваження. Із вдосконаленням цих методів та способів на перший план вже виступає не  “хто” або “що” (кандидат, політична партія), а “як”, “яким чином” завойовувати цей електорат (політичні технології).