Теорія виборів

У цій рубриці ми не станемо представляти до уваги праці класиків політичної науки. Багато з них можна знайти у вільному доступі в Інтернеті. Натомість, консультанти «UP Group» пропонують власний науковий доробок.

Усі матеріали цього розділу є авторськими статтями наших фахівців, де розкривається ряд механізмів, закономірностей, особливостей проведення виборчих і пропагандистських кампаній, інформаційних війн, реалізації політичних інтересів та їх лобіювання.

PR-ефективність державного апарату в умовах сучасних демократій

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

В XXI столітті починаються радикальні зміни в системі функціонування державних органів влади в тих країнах, які претендують на статус демократичних. Це пов’язано з посиленням вимог суспільства до державних структур та розвитком інформаційно-комунікативних технологій.

Чинники ефективності виборчих технологій в Україні

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

У статті аналізуються чинники ефективності сучасних виборчих технологій, притаманні вітчизняним виборчим кампаніям, розглядається їх вплив на електоральні процеси в Україні.

Політичні кризи в період виборчих кампаній

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Виборчі кампанії, як загальнонаціональні, так місцеві, у політичному процесі характеризуються високою концентрацією подій. Кандидати та партії, що борються за завоювання влади, використовують різноманітні методи та інструменти покращення електорального рейтингу, а строки проведення агітаційної роботи змушуть діяти їх інтесивно. Сполучення цих чинників, безумовно, є основою для виникнення політичних криз.

Технологічний ризик як складова оцінки ефективності виборчих технологій

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Виборчі технології розглядаються як науково обґрунтована послідовність дій суб’єкта виборчого процесу та його команди, спрямована на досягнення визначеної політичної мети. Важливою характеристикою виборчих технологій є їх ефективність як співвідношення отриманого результату до ресурсних витрат. Автор виходить з положення про те, що врахування факторів ризику дозволяє оптимізувати процес ведення виборчої кампанії і розглядає їх як складову оцінки ефективності виборчих технологій.

Особливості політичної комунікації в умовах українських внутрішньодержавних криз

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Дана стаття присвячена засадам комунікації під час криз, що виникають в Україні. Досліджено диференційованість комунікативних підходів до різного типу криз в аспекті їх передбачуваності. Виокремлено найбільш типові кризи, що потребують комунікативної дії від української влади. Наголошено на основних критеріях політичної комунікації для подолання кризових явищ.

Критерії оцінки ефективності виборчих технологій

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Виборча технологія – науково обґрунтована послідовність дій суб’єкта виборчого процесу та його команди, спрямована на досягнення визначеної політичної мети. Важливою характеристикою виборчих технологій є їх ефективність як співвідношення отриманого результату до ресурсних витрат. Автор виходить з положення про те, що дослідження критеріїв оцінки ефективності виборчих технологій дасть можливість вдосконалити процес  впровадження виборчих технологій та оптимізувати їх ресурсне забезпечення.

Ефективність виборчих технологій та їх ресурсне забезпечення

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Один із існуючих підходів до визначення політики базується на її органічному зв’язку із владою, на що вказував іще М. Вебер, говорячи про політику як прагнення до участі у владі або до здійснення впливу на розподіл влади між державами або між певними групами людей. В умовах боротьби за владу політичні актори використовують різноманітні методи та способи завоювання симпатій електорату, за допомогою якого вони отримують делеговані повноваження. Із вдосконаленням цих методів та способів на перший план вже виступає не  “хто” або “що” (кандидат, політична партія), а “як”, “яким чином” завойовувати цей електорат (політичні технології).

Виборчі технології як різновид соціально-політичних технологій

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Ця стаття присвячена розгляду сутності виборчих технологій.. Зокрема, особлива увага надається обґрунтуванню їх соціально-політичної природи.

Особливості розуміння сучасної політичної пропаганди

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Стаття присвячена розгляду різних підходів до аналізу політичної пропаганди та виявленню головних сучасних тенденцій розвитку цього явища. Актуалізується проблема необхідності подальших досліджень політичної пропаганди й оцінюються перспективи її застосування у майбутньому.

Особливості впливу методів пропаганди на політичні установки громадян

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

У даній статті описаний вплив методів пропаганди на політичні погляди громадян та розкрита суть поняття «установка». Представлені різні класифікації пропагандистських методів, а також дана характеристика методам, що найбільш активно використовуються у політичній сфері.